සිංහල |  தமிழ் |  English
International Institute of Health Sciences [IIHS]

International Institute of Health Sciences - We are a healthcare training organization, born to bring innovation to healthcare training.
இடங்கள்: வெலிசறை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
International Institute of Health Sciences [IIHS]
Metropolitan College - தேஹிவல

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
இடங்கள்: கல்முனை, தேஹிவல


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Metropolitan College - தேஹிவல
Times Campus - நுகேகொடை

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Times Campus - நுகேகொடை
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus

நிறுவனம்: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus
கிளாம்ப் பிசினஸ் ஸ்கூல்

Clamp Business School ventures with the most experienced expert panel of staff and consultants to upgrading the Sri Lankan Educational standards.
இடங்கள்: கொழும்பு 1


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிளாம்ப் பிசினஸ் ஸ்கூல்
இலங்கை அறக்கட்டளை நிறுவனம்

நிறுவனம்: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இலங்கை அறக்கட்டளை நிறுவனம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry