advertise here
உ/த புவியியல் மற்றும் அரசியல் விஞ்ஞானம்

Bhagya Hettiarachchi (பெண்) - 2nd year undergraduate of Faculty of Law [University of Colombo]

அரசியல் விஞ்ஞானம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Piumali Tillekerathne (பெண்) - BA (Colombo), M.CPS (Colombo), MBA (Malaysia), LLB (Bukinghamshire)

அரசியல் விஞ்ஞானம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
உ/த அரசியல் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ruchira Perera (ஆண்) - Lecturer in Political Science, Reading for MA in Political Science [University of Kelaniya], BA (Hons) in Political Science

உ/த அரசியல் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
அரசியல் விஞ்ஞானம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Buddhika Abeykoon (ஆண்) - B.A. (Sp) Political Science, University of Sri Jayawardenapura, MSSc (Political Science) Kelaniya.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

அரசியல் விஞ்ஞானம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
அரசியல் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Rohana Nishantha (ஆண்) - B.A. Hons Political Science - English medium, PGDE, TESL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கொழும்பு

அரசியல் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
அரசியல் விஞ்ஞானம் மற்றும் வரலாறு ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Ajita KrishnaKumar (பெண்) - MA Sociology.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, யாழ்ப்பாணம்

தர்க்கம் அரசியல் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம் உ/த மாணவர்கள் ஐந்து

Ishara Liyanage (பெண்) - Political science special degree [2nd Upper], Teacher of Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹொரன