2

வகை ஒன்றினைத் தெரிவு செய்க

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

பாடசாலை பாடத்திட்டம் - O/L
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 10/11

பாடசாலை பாடத்திட்டம் - A/L
உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

பரீட்சைகள்
உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம்
கலை மற்றும் வடிவமைப்பு
விளையாட்டு

 A/L ICT Online Classes