සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

Daminda Ranasinghe (ஆண்) - Highly skilled teacher with 25+ years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

TOP AD


ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை
சா/த கணிதம் - திலின பண்டார திஸாநாயக்க

திலின பண்டார திஸாநாயக்க (ஆண்) - BSc (Sp)


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த கணிதம் - திலின பண்டார திஸாநாயக்க
கணிதம் - தரம் 6-11 - திலான் சேனாதீர

திலான் சேனாதீர (ஆண்) - HND in Electrical and Electronic Engineering


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் - தரம் 6-11 - திலான் சேனாதீர

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry