உ/த, சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் in சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Athula Bandara (ஆண்) - BSc BIT (Special) RUSL.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பளை, நாவலபிட்டி

உ/த, சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் in சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
ICT Classes conducted by a qualified tutor

GCE Applied ICT / IGCSE ICT / Basic Computer Skills to all grades / GIT / ICDL / IDCS / Web, Graphic Design TA

Virtual Business பள்ளி [VBS] - கம்பளை

நிறுவனம்: Virtual Business School - Our aim is to make VBS as the best place for extra classes in கம்பளை

Virtual Business பள்ளி [VBS] - கம்பளை