2

வகை ஒன்றினைத் தெரிவு செய்க

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

பாடசாலை பாடத்திட்டம் - O/L
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 10/11


பரீட்சைகள்
தகவல் தொடர்பாடல்

உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம்