ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - அனைத்து பாடங்களும்

Nuha Hilmy (பெண்) - Reading bachelors of primary education, Well fluent in English.
இடங்கள்: கந்தானை, வாட்டல, வெலிசறை, ஹுனுபிட்டி