பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம் விஞ்ஞானம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சுகாதார விஞ்ஞானம் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் புவியியல்

StepUp Institute - Institute for Mainly Development of English Medium Education by using new methods and activities where students will learn by doing.
இடங்கள்: தெல்கொடை

பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம் விஞ்ஞானம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சுகாதார விஞ்ஞானம் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் புவியியல்