தரம் 6-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் வரலாறு வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்

Meril Mendis (ஆண்) - Teaching at a government school. 30 years of experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே, மீகொடை, மீப்பே, ஹோமாகம

ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் மற்றும் வரலாறு

Diana (பெண்) - Over 10 years experience in teaching (international schools).
இடங்கள்: கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே

தரம் 6 to சா/த சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Surangi (பெண்) - Conducted by famous private school lady teacher.
இடங்கள்: கொழும்பு, தலவத்துகொட