கணிதம் வகுப்புக்களை - தரம் 3 to 11 - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel (Home visit / ஒன்லைன் / குழு)

Salani (பெண்) - Bachelor Degree and Masters, CIMA.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மடிவெல, ராஜகிரிய

பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - A graduate teacher who has 5 years of experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை

கணிதம் - லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் up to சா/த

Lanka Dissanayake (பெண்) - Currently teaching in leading international school (Nugegoda), Over 15 years of experience.
இடங்கள்: கொஹுவல, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஆராம்பப் - All the Subjects ஒன்லைன்

Amali Mapa (பெண்) - 20 years of experience teaching in both local and foreign schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கழல்கொட, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பலவாட்ட, மஹரகம

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஆராம்பப் - All the Subjects ஒன்லைன்
ஆங்கிலம் / கணிதம் / வரலாறு வகுப்புக்களை (உள்ளூர் மற்றும் Edexcel பாடத்திட்டம்)

Isuri (பெண்) - Bachelors degree (B.Ed), TKT, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

ஆங்கிலம், இலக்கணம் மற்றும் எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை Home visiting

Nilanka (பெண்) - Undergraduate University of Kelaniya, Diploma in TESOL, Diploma In primary teaching English Medium.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மஹரகம, மாலபே

சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

ஆங்கிலம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்

Diana (பெண்) - Over 15 years experience in teaching (international schools).
இடங்கள்: கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே