ஜப்பானிய மொழி மொழி - தொடங்குபவர்கள், தரம் 1 - உ/த, JLPT, NAT

Madu Jayasinghe (பெண்) - A qualified and experienced teacher.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொட்டாவை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ரட்மலான, ஹோமாகம

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute TA

பிரஞ்சு பயிற்சி வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Aseka Gunarathne (பெண்) - A graduate teacher with 9 years of experience.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

Gaichi Japanese Language Center - ஜப்பானிய மொழி - பிலியந்தலை

Gaichi Japanese Language Center is registered under the Department of Provincial Registrar of Companies in Western Province.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

Gaichi Japanese Language Center - ஜப்பானிய மொழி - பிலியந்தலை
ஜப்பானிய மொழி and பிரஞ்சு classes

Priyanka Eriyagama (பெண்) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
இடங்கள்: கொழும்பு 07, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை / சா/த, உ/த, JLPT, NAT, KIDS

Thushanthi (பெண்) - Followed a degree in Japan.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, இங்கிரியை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொடகம, கொட்டாவை, பனாகொட, பாதுக்கை, பிலியந்தலை, மீப்பே, ஹன்வெல்ல, ஹோமாகம

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை / சா/த, உ/த, JLPT, NAT, KIDS
ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம

vskiriella (பெண்) - BA in Japanese [University of Sabaragamuwa], Teacher of a well-known school [Maharagama].
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்