பௌதீகவியல் - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம் - உள்ளூர் / Edexcel / Cambridge - சா/த விஞ்ஞானம்

Madhura (ஆண்) - 3rd year undergraduate of university of Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்