ஒன்லைன் பொருளியல்

Mr. Asanka Kumara (ஆண்) - BBA [sp] University of Colombo, AAT passed finalist, AAT prize winner, ICASL finalist.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 06, கொஹுவல, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பாணந்துறை

ஒன்லைன் பொருளியல்
AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs