ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை / ஆங்கிலம் மொழிமூலம் புவியியல் வகுப்புக்களை

Maheshika Thilakaratne (பெண்) - National Dip. in Teaching, BA in TESL(undergraduate), Over 10 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, மட்டேகொட, ருக்மல்கம

பயிற்சி - பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மேலைத்தேய சங்கீதம் வரலாறு புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்

Loku Gamage Gishanthi (பெண்) - Have successfully completed Trinity college and ABRSM exams, 15 years experience in leading International school.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 05, நுகேகொடை

பயிற்சி - பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மேலைத்தேய சங்கீதம் வரலாறு புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்
புவியியல் மற்றும் வரலாறு ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Anuradha Dananjalie (பெண்) - Teacher at Institute of English [Maharagama], Undergraduate [USJP].
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம