ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus
Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education SLIATE

The SLIATE higher education institution is a statutory body coming under the Ministry of Education. TA

பதுளை தொழிநுட்பவியல் கல்லூரிகள்

நிறுவனம்: பதுளை தொழிநுட்பவியல் கல்லூரிகள் - Locations: பதுள்ளை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்