சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு மற்றும் குருணாகல்

Akila Kavinda (ஆண்) - Member of Sri Lanka National Chess team 2013 and 2016. Participated for World Chess Olympiad.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, குருணாகல், கொழும்பு

சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு மற்றும் குருணாகல்
சதுரங்கம் classes

FIDE Master Prasanna Kurukulasuriya (ஆண்) - Olympiad [2014] Gold Medalist, FIDE Master [2013], Maintained 2000+ rating for last 10 years.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

சதுரங்கம் வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Chandimal Rp (ஆண்) - National B represented chess player with international experience, FIDE international rated chess player.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உடஹமுல்லை, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Chess Coaching

ஆசிரியர்: Marlon Fernando (ஆண்‍) - FIDE Instructor, Active rated player with peak ELO 2000+, Chess coach since 1997.
Visits: கம்பஹ and ,கொழும்பு

Chess Classes and educational classes

Chess, French, Art, Maths, Science, Scholarship and English classes are conducted in நுகேகொடை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்