குழந்தைகளுக்கான செஸ் வகுப்புகள் - கொழும்பு

Chess Master Chess Academy - Conducted by a former player of National Women's Chess Team.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கேகாலை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல

குழந்தைகளுக்கான செஸ் வகுப்புகள் - கொழும்பு
சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - For beginners மற்றும் intermediate players

Eng. Randunu Palihakkara (ஆண்) - National B represented chess player with international experience, FIDE international rated chess player.

சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - For beginners மற்றும் intermediate players
சதுரங்கம் classes

FIDE Master Prasanna Kurukulasuriya (ஆண்) - Olympiad [2014] Gold Medalist, FIDE Master [2013], Maintained 2000+ rating for last 10 years.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - For Kids and Adults

Sasindu Lakshan (ஆண்) - FIDE National Arbiter, Chess Instructor, arbitrating tournaments since 2017 and have coaching experience for more than 4 years.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, பாதுக்கை, மிரிஹான

சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு மற்றும் குருணாகல்

Akila Kavinda (ஆண்) - Member of Sri Lanka National Chess team 2013 and 2016. Participated for World Chess Olympiad.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, குருணாகல், கொழும்பு

சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு மற்றும் குருணாகல்
Chess Coaching

ஆசிரியர்: Marlon Fernando (ஆண்‍) - FIDE Instructor, Active rated player with peak ELO 2000+, Chess coach since 1997.
Visits: கம்பஹ and ,கொழும்பு

Chess Classes and educational classes

Chess, French, Art, Maths, Science, Scholarship and English classes are conducted in நுகேகொடை