நீச்சல், பாட்மிண்டன், Squash, மேசைப்பந்து வகுப்புக்கள்

The Premadasa Sports Center - Located in a surprisingly quiet and residential area based just a few minutes from the city center.
இடங்கள்: நுகேகொடை

 A/L ICT in English Medium