உ/த இரசாயனவியல் உயிரியல் மற்றும் சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் classes.

Iresh Gallindawatte (ஆண்) - Completed master's in Analytical Chemistry, Experience over 6 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகண்ணாவ, கண்டி, கம்பளை, பெராதெனிய

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - தரம் 1 to 11

Nishani Nawarathne (பெண்) - A bachelor of science, 3 years experience in teaching in a leading International school, 5 years experience in tuition field.

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை தரம் 6-11 - கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Thiranja Jay (பெண்) - A second year undergraduate in Biomedical Engineering.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, பல்லேகீல்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை தரம் 6-11 - கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
ஆங்கிலம் மொழி / இலக்கியம் வகுப்புக்களை / ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Kumudu School Of English - Secured environment, homely, use new technology in presenting lessons.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

இரசாயனவியல், உயிரியல் மற்றும் பௌதீகவியல் - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel

Fazal Farook (ஆண்) - A biomedical science degree holder with three years experience in teaching science.
இடங்கள்: கொழும்பு 10, கொழும்பு 13, கொழும்பு 14, வாட்டல

இரசாயனவியல், உயிரியல் மற்றும் பௌதீகவியல் - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel
சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் உ/த இரசாயனவியல்

Madhushi Bandara (பெண்) - Chemistry Special (second class honors) graduate at Faculty of Science, University of Peradeniya..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் (ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

Shashini Thihara (பெண்) - Female medical undergraduate (University Of Peradeniya).
இடங்கள்: கண்டி, கம்பளை, பெராதெனிய

இரசாயனவியல் Local and London Syllabus

Kosala Amarasinghe (ஆண்) - BSc (Hons) - University of Peradeniya, MBA (WUK).
இடங்கள்: அக்குரணை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, குருணாகல்

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11

Rachitha Iresh (ஆண்) - NDT.
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11
Tuition Classes - விஞ்ஞானம்

Tharanga Bandara (ஆண்) - M.Sc. Analytical Chemistry Final, B.Sc.(General).
இடங்கள்: கண்டி, கெலிஒய, துளைகள, பணிதேனிய, பெராதெனிய, ஹன்டேஸ்ஸ

Tuition Classes - விஞ்ஞானம்
Super Natural Science Class

ஆசிரியர்: Rachitha Iresh (ஆண்‍) - Higher National Diploma in Technology in Agriculture Engineering, National Certificate in English.
Visits: கண்டி, மாவனல்லை