உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
தரம் 6 to 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Currently working in a leading international school as a secondary school teacher.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி

இரசாயனவியல் Local and London Syllabus

Kosala Amarasinghe (ஆண்) - BSc (Hons) - University of Peradeniya, MBA (WUK).
இடங்கள்: அக்குரணை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, குருணாகல்

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11

Rachitha Iresh (ஆண்) - NDT.
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11
சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் உ/த இரசாயனவியல்

Madhushi Bandara (பெண்) - Chemistry Special (second class honors) graduate at Faculty of Science, University of Peradeniya..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

பௌதீகவியல் இணைந்த கணிதம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல் சிங்களத்தில்/ஆங்கிலம்

Kalana Kularathna (ஆண்) - BSc (Maths, Physics - University of Peradeniya), MSc (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, பெராதெனிய, வலபனை

இரசாயனவியல், உயிரியல் மற்றும் பௌதீகவியல் - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel

Fazal Farook (ஆண்) - A biomedical science degree holder with three years experience in teaching science.
இடங்கள்: கொழும்பு 10, கொழும்பு 13, கொழும்பு 14, வாட்டல

சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

Thanuja (ஆண்) - I have been conducting O/L classes for last 3-4 years in Sinhala and English medium.
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் குழு வகுப்புக்களை கேகாலை to கண்டி

Surnajith Prasad (ஆண்) - BSc Science, Government School Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகண்ணாவ, கண்டி, கேகாலை, பிலிமத்தலாவை, பெராதெனிய, மாவனல்லை

Tuition Classes - விஞ்ஞானம்

Tharanga Bandara (ஆண்) - M.Sc. Analytical Chemistry Final, B.Sc.(General).
இடங்கள்: கண்டி, கெலிஒய, துளைகள, பணிதேனிய, பெராதெனிய, ஹன்டேஸ்ஸ

Tuition Classes - விஞ்ஞானம்
Super Natural Science Class

ஆசிரியர்: Rachitha Iresh (ஆண்‍) - Higher National Diploma in Technology in Agriculture Engineering, National Certificate in English.
Visits: கண்டி, மாவனல்லை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்