உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சா/த English medium விஞ்ஞானம் and கணிதம் Classes

Rojitha (ஆண்) - Attended Lyceum International School. Got through National Syllabus English medium Ordinary Level and Advanced Level [Bio stream].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, ஹொரன

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சா/த English medium விஞ்ஞானம் and கணிதம் Classes

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்