உயிரியல் / இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல் Classes

K. Kalaivanan (ஆண்) - Head of Science at my current center Royal academy Jaffna, Previously worked as a assistant under chemistry teacher and a biologist.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, யாழ்ப்பாணம

உயிரியல் / இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல் Classes
ICT and விஞ்ஞானம் classes in யாழ்ப்பாணம் Peninsula

Dinesh Pathmakaran (ஆண்) - Classes conducted by a graduate teacher of Science [B.Sc].
இடங்கள்: யாழ்ப்பாணம்