குழு வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் விஞ்ஞானம் (உள்ளூர் மற்றும் Edexcel) மற்றும் எலெக்டியுஷன்

Kanchana Hettiarachchi (பெண்) - An undergraduate, B.Ed in Primary Education and Diploma in English.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, நிட்டம்புவ, பஸ்யாலை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்