கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 4 to 11

Achala Perera (பெண்) - BSc (Japura) and post graduate diploma in education, Over 30 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கொழும்பு, தேஹிவல, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மஹரகம

தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

உள்ளூர் சா/த 2020 - கணிதம், விஞ்ஞானம் அராபிய, மொழி தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி

P. A. S. S Academy - We are a developing institute providing assistance to students of O/L, A/S and A/L.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 15

உள்ளூர் சா/த 2020 - கணிதம், விஞ்ஞானம் அராபிய, மொழி தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி
உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
விஞ்ஞானம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் தரம் 6 to 11

Chamika Dilshan (ஆண்) - Undergraduate [Faculty of Medicine, University of Colombo].
இடங்கள்: கொலன்னாவ, கொழும்பு 05, கொழும்பு 08, கொழும்பு 15, நாவல, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

Nichma Study Circle - கொழும்பு 15

Malar Murugan (பெண்) - Have been working as a teacher for the past 15 years, Taught in 2 international schools in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு 15

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் பயிற்சி - தரம் 1 to சா/த

Sashenka Kumarage (பெண்) - Graduated with 1st class Hons, majoring in Civil Engineering.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 15, வாட்டல