සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

நிறுவனம்: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
சா/த மற்றும் உ/த புவியியல் - கோட்பாடுகள், மற்றும் மீட்டல்

Upeksha Vindya (பெண்) - BA in Environmental Management (Rajarata University), Diploma in Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த மற்றும் உ/த புவியியல் - கோட்பாடுகள், மற்றும் மீட்டல்
அனைத்து பாடங்களுக்கும் வகுப்புகள்

Isora Academy - Scholarship Classes, Elocution, English Literature, English, Mathematics, Science, Geography, History, Tamil, Health Science, ICT


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அனைத்து பாடங்களுக்கும் வகுப்புகள்
புவியியல் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் Education தரம் 6-11

நிறுவனம்: Isora Academy - English Medium Classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் Education தரம் 6-11
IAS - கண்டி

நிறுவனம்: IAS - Sinhala and English medium classes Grade 1 to A/L


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IAS - கண்டி
உ/த புவியியல் | சா/த புவியியல்

Gamini Senavirathne (ஆண்) - Graduated in Department of Geography, University of Peradeniya and Mastered in PGIA, University of Peradeniya


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த புவியியல் | சா/த புவியியல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry