සිංහල |  தமிழ் |  English

சா/த வணிக - සිංහල / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Commerce Academy (ஆண்)
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 7 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​0​5​4​1​0​0​0
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode சா/த வணிக - සිංහල / ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
7 years of experience and strategies for time management. Students will be able to complete 03 hours of exam paper within 02 1/2 hours. Special attention for weak students and motivated oriented class.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Business & Accounting studies (Commerce) for grade 10 & 11 (O/L) සිංහල / English medium
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை

வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Commerce Academy பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry