සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL

Chathura Palliyaguru (ஆண்) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

நிறுவனம்: Have more 10 years experience in ICT Education. Class Conducted By Mr Maduranga. (Visiting Lecturer, NVQ Assessor)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த, மற்றும் மீட்டல், Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

K. Niroshana Silva (ஆண்) - BCS (UK - British Computer Society), MBA (UK - Cardiff Metropolitan University), 30 years of ICT Industry Experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த, மற்றும் மீட்டல், Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry