සිංහල |  தமிழ் |  English
கணக்கியல் வர்த்தகக் மற்றும் வணிக - IGCSE எடெக்சல் மற்றும் OL கேம்பிரிட்ஜ்

N. Suriacumaran (ஆண்) - Master of Business Administration (MBA) from PIM of University of Sri Jeyawardenepura, 36 years of experience in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல் வர்த்தகக் மற்றும் வணிக - IGCSE எடெக்சல் மற்றும் OL கேம்பிரிட்ஜ்
Cambridge IGCSE சா/த - கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் Cambridge AS மற்றும் AL கல்வி

Nipuna Dhanushka (ஆண்) - HNDA Qualified / B.Com (Sp) equivalent, MSc in Management (ABD), CIMA/ CGMA - reading


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Cambridge IGCSE சா/த - கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, வணிக, பொருளியல் Cambridge AS மற்றும் AL கல்வி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry