සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


எடெக்சல் (GCSE) / கேம்பிரிட்ஜ் (CIE) OL உயிரியல் மற்றும் மனித உயிரியல் உயிரியல்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Oshadhi Kumarasinghe (பெண்)
 •  சாதாரண நிலை
 •  உயர்தரம்
 •  டிப்ளோமா
 •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 •  NVQ / City & Guilds
 •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 8 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​0​4​7​6​7​1​7
விபேர் :
0​7​7​0​4​7​6​7​1​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode எடெக்சல் (GCSE) / கேம்பிரிட்ஜ் (CIE) OL உயிரியல் மற்றும் மனித உயிரியல் உயிரியல் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Attorney at Law(R), LLB (Law)(Hons)(UK), Common Law(IHD)(UK), Forensic Medicine & Toxicology Science (Dip) (Colombo Medical Faculty), NVQ level 4/5/6 (TVEC)(Cosmetology and Trichology)(HND), Human Anatomy and Physiology (Dip), City & Guilds level 3 (Trichology and Dermatology)(UK)
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Edexcel GCSE and Cambridge CIE Ordinary Level (OL) Biology and Human Biology
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
 • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
 • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • සිංහල
 • English
விமர்சனங்கள்
Oshadhi Kumarasinghe பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்