ஆங்கிலம் மொழி / எலெக்டியுஷன் / IELTS / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் / சங்கீதம் வகுப்புக்களை

Ms. K.Perera (பெண்) - British qualified International school teacher, Diploma in English, Associate Diploma in teaching speech and drama (Elocution).
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, தளுகம, மகார

 A/L ICT Online Classes