வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி / ஓர்கன், கிட்டார் PRACTICES

Indika Kandanearachchi (ஆண்) - Individual & group classes, Home visits.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு, கொஸ்வத்த, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மாலபே, ராஜகிரிய

வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி / ஓர்கன், கிட்டார் PRACTICES
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை பியானோ / ஓர்கன்

H.V. Mendis (பெண்) - LTCL [UK], RSM - Diploma [UK], Australian music exam board [AMBE].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 04, நுகேகொடை, ராஜகிரிய

சங்கீதம் lessons for all age groups and Elocution Classes

Amarillo School of Music - Individual lessons for any age group. Evening and weekend classes. Classes conducted by qualified instructors.
இடங்கள்: ராஜகிரிய

சங்கீதம் lessons for all age groups and Elocution Classes
Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை