ஷோபி சங்கீதம் பள்ளி

நிறுவனம்: Shobi Music Centre - Provides the best atmosphere to learn good Music and be well trained for students.
இடங்கள்: மஹரகம

ஷோபி சங்கீதம் பள்ளி
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார். பியானோ. வயலின், ஓர்கன், Mandolin GCE சா/த மற்றும் உ/த பாடத்திட்டம்

Gayan Sudarshana (ஆண்) - Government school music teacher with over 5 year experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை

சங்கீதம் பிரஞ்சு ஜப்பானிய தமிழ் art வகுப்புக்களை - Maharagama

நிறுவனம்: Nucleus Academic Centre - Classes are conducted by qualified and experienced teachers.
இடங்கள்: மஹரகம

Keyboard and vocal lessons for Beginners

Jayath (ஆண்) - Visharadha, Learnt from Visharadha Shalika Ishan adn Keerthi Paskuel.
இடங்கள்: நாவின்னை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம

Keyboard and vocal lessons for Beginners
Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்