සිංහල |  தமிழ் |  English

தரம் 6 to தரம் 11 விஞ்ஞானம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Chaminda Hettige (ஆண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​4​9​8​2​4​9​7
வாட்ஸாப்ப் :
டெலெக்ராம் :
https://t.me/ChamindaScience
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode தரம் 6 to தரம் 11 விஞ்ஞானம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිය.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
විද්‍යාව සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Chaminda Hettige பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry