ஆங்கிலம் மொழி, ஆங்கிலம் இலக்கியம், வரலாறு, இஸ்லாம், விஞ்ஞானம் - தரம் 8 to 11

Seyed Sharmila (பெண்) - Completed GCE A/L in English Medium and following Higher National Diploma in English.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 09, கோதடுவ