மேற்கத்திய சங்கீதம் and drama make up for A/L practical exam

Sachini Sathyangana (பெண்) - Visharada prathama stage 1st division qualified, Following Sangeeth Visharada part 1 stage of Visharada Indian exam.
இடங்கள்: வேயன்கொடை

Western Music Class

Thushara Deepal (ஆண்‍) - Graduated of University of Visual and Performing Arts.
Courses: Western Classical, Flamenco and pop Guitar, Western Music Theory

மேற்கத்திய சங்கீதம் Classes

Ruwanthi Sudarika (பெண்) - BPA Special Degree second Class [Upper] Honors in University of Visual & Performing Arts, Qualified Sangeeth Visharada.
இடங்கள்: மிரிஸ்வத்தை, வேயன்கொடை

மேற்கத்திய சங்கீதம் Classes