கணிதம் தரம் 8, 9, 10, 11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

R.R.Nuwan Abeywickrama (ஆண்) - An undergraduate.
இடங்கள்: கடவத்த, கடுவெல, களனி, கிரிபத்கொட, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, மஹரகம, மாலபே, ரட்மலான

கணிதம் தரம் 8, 9, 10, 11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
பயிற்சி - கணிதம் தரம் 3 to சா/த - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel பாடத்திட்டம்

Tania Wickremasinghe (பெண்) - CIMA UK, Advanced Diploma in teaching Mathematics, Cambridge/Edexcel teaching diploma.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

கணிதம் பயிற்சி - 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Kasun Madawa (ஆண்) - Undergraduate [Mathematics] University of Ruhuna.
இடங்கள்: இம்புல்கொட, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு

கணிதம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் (5, 6, 7, 8, 9, 10 மற்றும் சா/த)

Champika Srimal (ஆண்) - More than 10 + experience in reputed International schools and Institutes.
இடங்கள்: இம்புல்கொட, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

கணிதம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் (5, 6, 7, 8, 9, 10 மற்றும் சா/த)
கணிதம் தரம் 6 - 11 சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Indrajith (ஆண்) - 25 years experienced, Paper marking, Professionally qualified Maths Post Graduate Teacher (B.Sc. , MSc.).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடவத்த, கடுவெல, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்ப

தரம் 9, 10, 11 கணிதம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் தனியார் / சிறிய குழு வகுப்புக்களை - Home visiting

Nadun Rupasinghe (ஆண்) - Passes OL with 9As and AL with 2A and B (Combined Maths-A, Chemistry-A, Physics-B), Selected to the Engineering faculty.
இடங்கள்: கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரில்லவல, யக்கலை

தரம் 9, 10, 11 கணிதம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் தனியார் / சிறிய குழு வகுப்புக்களை - Home visiting
Teacher of ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் கணிதம் தரம் 3 to சா/த (Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்)

Erandi Herath (பெண்) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்) - BSc Graduate in biomedical science.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
கணிதம் 6 - 11 (சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

Janith Ambegoda (ஆண்) - A graduate teacher with over 4 years of experience.
இடங்கள்: இம்புல்கொட, கடவத்த, கம்பஹ, தெல்கொடை, பியகம, வெலிவேரிய

தரம் 6 to 11 - கணிதம் பயிற்சி

Dinushika Dananji (பெண்) - Graduated from University of Colombo [Specialized in Mathematics and Physics].
இடங்கள்: இம்புல்கொட, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ

சா/த கணிதம் பயிற்சி Online வகுப்புக்களை

Ishara Rajapaksha (ஆண்) - BSc Management Special (Undergraduate) USJ.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு

சா/த கணிதம் பயிற்சி Online வகுப்புக்களை
Home visit பயிற்சி - கணிதம், IT, ஆங்கிலம்

Ramesh Liyanage (ஆண்) - CCNA, MCSA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கிரிஉள்ள, நிட்டம்புவ, பஸ்யாலை, மிரிகம, வரகாபொலை

சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - 077295 4157

Ireshika Wickramasuriya (பெண்) - Undergraduate, 2 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, மினுவங்கொட

கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 - சா/த - கொழும்பு மற்றும் கம்பஹ

Lennon Perera (ஆண்) - B.Sc in Marine Engineering.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு

கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 - சா/த - கொழும்பு மற்றும் கம்பஹ
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் பயிற்சி

Udara Lakshan (ஆண்) - National Diploma in Engineering Sciences (NDES) in Electrical Engineering, Bachelor in Technology (OUSL).
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நேகோம்போ, மதுகமை