தரம் 6 to 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Currently working in a leading international school as a secondary school teacher.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி

தரம் 6 - 11 விஞ்ஞானம், இரசாயனவியல், உயிரியல், ஆங்கிலம் மொழி

Titus de Silva (ஆண்) - B.Sc and M.Sc., Diploma in English (Merit Pass - OUSL), Certificate in English [University of Peradeniya].
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11

Rachitha Iresh (ஆண்) - NDT.
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் குழு வகுப்புக்களை கேகாலை to கண்டி

Surnajith Prasad (ஆண்) - BSc Science, Government School Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகண்ணாவ, கண்டி, கேகாலை, பிலிமத்தலாவை, பெராதெனிய, மாவனல்லை

Dharul Hikma Institute

நிறுவனம்: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, இலங்கை சனநாயக

Dharul Hikma Institute

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்