விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் (ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

Shashini Thihara (பெண்) - Female medical undergraduate (University Of Peradeniya).
இடங்கள்: கண்டி, கம்பளை, பெராதெனிய

தரம் 6 to 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Currently working in a leading international school as a secondary school teacher.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி

தரம் 6 - 11 விஞ்ஞானம், இரசாயனவியல், உயிரியல், ஆங்கிலம் மொழி

Titus de Silva (ஆண்) - B.Sc and M.Sc., Diploma in English (Merit Pass - OUSL), Certificate in English [University of Peradeniya].
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11

Rachitha Iresh (ஆண்) - NDT.
இடங்கள்: கண்டி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் தரம் 6 to 11
Dharul Hikma Institute

நிறுவனம்: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, இலங்கை சனநாயக

Dharul Hikma Institute