விஞ்ஞானம் தரம் 6-11 சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sandaruwan Jayanath (ஆண்) - B.Sc (ug), B.sc in education, Dip.in English.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹொரன

தரம் 6 to 11 - கணிதம் விஞ்ஞானம் வரலாறு சிங்களத்தில் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Success Institute of Higher Education - Qualified and experienced tutors conduct classes in Sinhala medium.
இடங்கள்: களுத்துறை

தரம் 6 to 11 - கணிதம் விஞ்ஞானம் வரலாறு சிங்களத்தில் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம்

Osura Rojitha Wansarathna (ஆண்) - Science and Mathematics classes.
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ஹொரன

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம்
Science and Mathematics Home visit

ஆசிரியர்: Nishan Madushanka (ஆண்‍) - Final year Science undergraduate (University of Kelaniya), Over 5 years experience.
இடங்கள் ,கொழும்பு, களுத்துறை