டிரம்ஸ் வகுப்புக்களை மற்றும் மேலைத்தேய சங்கீதம் பள்ளி பாடத்திட்டம்

Ravipathi Uthpala Kandage (ஆண்) - Grade 8 in LCM examination, Visharad in Tabla.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, மடப்பாத்த

டிரம்ஸ் வகுப்புக்களை மற்றும் மேலைத்தேய சங்கீதம் பள்ளி பாடத்திட்டம்
Seyara Institute - கெஸ்பேவ

நிறுவனம்: Seyara Institute - English and Sinhala medium classes for pre-grades to A/L (Local and London).
இடங்கள்: மடப்பாத்த

Seyara Institute - கெஸ்பேவ