மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பியானோ, வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி, கிட்டார் மற்றும் art வகுப்புக்களை

Pavithra Madhushika (பெண்) - Bachelor of Performing Arts [Sri Lanka].
இடங்கள்: அத்திடிய, உடஹமுல்லை, கொஹுவல, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பெப்பிலியான, பெல்லன்வில, பெல்லாந்தரா, பொரலஸ்கமுவ, விஜேராம

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பியானோ, வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி, கிட்டார் மற்றும் art வகுப்புக்களை