සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் - தரம் 6-11

Susil Premarathna (ஆண்) - B.A. (Hons), Government School Teacher, Former Teacher of a leading international school


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் - தரம் 6-11
Institute of Maths and Science - நேகோம்போ

நிறுவனம்: ISM Negombo - A/L and O/L classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Institute of Maths and Science - நேகோம்போ
பௌத்தம் - ஆராம்பப் to சா/த

Ahinsa Wickramasinghe (பெண்) - An undergraduate of BA Degree


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பௌத்தம் - ஆராம்பப் to சா/த
தரம் 6-11 வகுப்புக்களை - தேகடன

நிறுவனம்: Jayamaga Education Institute - Mathematics, Science, Sinhala, English, Commerce, I.C.T., Tamil, History, Buddhism, Dancing


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 வகுப்புக்களை - தேகடன
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 6-11

Suneth Bandara (ஆண்) - BA (Hons), MA (Kelaniya)


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry