සිංහල |  தமிழ் |  English
சிங்களத்தில், வரலாறு, பௌத்தம் வகுப்புக்களை

Madubashini Sachini (பெண்) - MA [University of Colombo], A teacher of a leading Colombo school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில், வரலாறு, பௌத்தம் வகுப்புக்களை
பௌத்தம் தரம் 6-11

Shashi Wijekoon (பெண்) - Undergraduate, Diploma holder


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பௌத்தம் தரம் 6-11
சிங்களத்தில் பௌத்தம் வரலாறு கணிதம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வகுப்புக்களை

Sathsara Dilrukshi (பெண்) - Over 4 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் பௌத்தம் வரலாறு கணிதம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry