සිංහල |  தமிழ் |  English
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்

Anosha Kahandawa Arachchi (பெண்) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்
சிங்களத்தில், வரலாறு, பௌத்தம் வகுப்புக்களை

Madubashini Sachini (பெண்) - MA [University of Colombo], A teacher of a leading Colombo school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில், வரலாறு, பௌத்தம் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry