සිංහල |  தமிழ் |  English
Art Academy - கண்டி, கம்பளை

Chandana Bandara Samarakoon (ஆண்) - Bachelor of Arts, [University of Peradeniya], Diploma in Aesthetic Studies


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கலை வகுப்புகள் மற்றும் சிற்ப வகுப்புகள்

Nimesh Rukshan (ஆண்) - Bachelor of Visual Arts - sculpture at University of the Visual & Performing Arts, Colombo


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கலை வகுப்புகள் மற்றும் சிற்ப வகுப்புகள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry