கணிதம் - Cambridge, Edexcel, உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Mangalika Wijetilaka (பெண்) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, நாவல, நுகேகொடை

ஒன்லைன் மற்றும் Home visiting பயிற்சி வகுப்புக்களை - கம்பஹ மற்றும் கொழும்பு

Uththara Payagalage (பெண்) - BCS - HEQ (PGD Level), Dip. in English Teaching [Lyceum Academy of Teacher Education], Dip. in English [NIBM], Diploma in ICT