கணிதம் - Cambridge, Edexcel, உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Mangalika Wijetilaka (பெண்) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, நாவல, நுகேகொடை

ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், ENV, கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (பெண்) - Prefers doing classes by visiting homes or via online.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல, வெலிசறை