கணிதம் - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel IGCSE

Sureshika Fernando (பெண்) - BSc (Hons) from a recognized university.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, ரத்தொளுகம

ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், ENV, கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (பெண்) - Prefers doing classes by visiting homes or via online.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல, வெலிசறை

Little Angels Montessori and Daycare - வாட்டல

Little Angles Montessori and Daycare - AMI Montessori & Daycare with love, care & protection.
இடங்கள்: கந்தானை, வாட்டல, ஹெகிட்ட

Little Angels Montessori and Daycare - வாட்டல