கணிதம் - தரம் 3 to 11 - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Deshika Maduwanthi (பெண்) - Reading for BCom (spp) [University of Kelaniya]

கணிதம் - தரம் 3 to 11 - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
விஞ்ஞானம் கணிதம் தரம் 1-6 மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge

Lakdinu (பெண்) - University entrance Engineering.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

கணிதம் - தரம் 1 to தரம் 5

Dilhani (பெண்) - Over 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: கனேமுல்லை

கணிதம் - தரம் 1 to தரம் 5