கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 3 to சா/த (சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

J. Chemali Ranawaka (பெண்) - Diploma in teacher training in Mathematics up to O/L, Former Maths teacher at Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொஹுவல, நுகேகொடை

கணிதம் தரம் 1 - 9, ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் ஐந்து தரம் 1 - 5

Rusini Gunawardena (பெண்) - 4 A Passes for AL in Commerce Stream, Undergraduate B.B.Mgt. in Financial Engineering [University of Kelaniya]

தரம் 1 முதல் 11 வரையிலான மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் - கணிதம், சிங்களம், வணிகம்

Rashmi Perera (பெண்) - An undergraduate, over 2 years experience

வகுப்புக்களை ஆராம்பப் தரம்

Athsala Pathirana (பெண்) - A government trained teacher of English at Teachers' College, Maharagama with more than 15 years of teaching experience.

கணிதம் - லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் up to சா/த

Lanka Dissanayake (பெண்) - Currently teaching in leading international school (Nugegoda), Over 15 years of experience.
இடங்கள்: கொஹுவல, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம