பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - A graduate teacher who has 5 years of experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை

சிங்களத்தில் கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆராம்பப் மாணவர்கள்

Madushanika abeysignha (பெண்) - Durwala sisun sadaha vishesha awadayanayak laba di ugan wai.keti krama magin maths ugan wai.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கோனபொல, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை தரம் 3 - 7

Lashini Munasinghe (பெண்) - Will be starting my bachelor's degree by next year at a state university. 2 years teaching experience.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை