සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், ENV, கணிதம், தமிழ்

Ruwanika Madushani (பெண்) - BA (Sp) University of Colombo, Diploma in Tamil (Department of Official Languages), Spoken Tamil University of Colombo


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், ENV, கணிதம், தமிழ்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry