தரம் 1-8 - கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில்

Shamalka Perera (பெண்) - Following a Diploma in Business Management.
இடங்கள்: வாட்டல, ஹெந்தலை